Langvad Gymnastikforening

Generalforsamling

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er:
        a. Henrik Theill
        b. Arne Knudsen
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter
    På valg er:
        a. Trine Sørensen
7. Valg af revisor
    På valg er:
        a. Gert Dejbjerg
8. Valg af revisorsuppleant
    På valg er:   
        a. Holger Philipsen
9. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden 14 dage før til foreningens mailadresse forening@langvad-gf.dk – senest den 13. marts 2019.
Bestyrelsen