Generalforsamling

LGF Generalforsamling, 14. marts 2007               
 
Dagsorden:
 
1          Valg af dirigent og stemmetællere
2          Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3          Forlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
4          Behandling af indkomne forslag
5          Valg af bestyrelsens medlemmer
    På valg er:
        a          Jens Kjelgaard, fodbold
        b          Arne Knudsen, børnefodbold og
        c           Frank Sørensen, gymnastik.
6          Valg af to bestyrelsessuppleanter
7          Valg af revisor
8          Valg af revisorsuppleant
9          Eventuelt
 
1. Valg af dirigent
Niels-Erik Hansen blev foreslået og valgt.
Ingen stemmetællere valgt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
Hovedforeningen:
 
Medlemstallet for hele 2006 på 216 personer, fordelt på 64 børn fra 0 – 12 år, 2 personer 13 – 16 år, 123 personer 25 – 60 år, 17 over 60 år og 10 instruktører.
 
Gymnastikforeningen har indvilget i, at mønttelefonen er blevet taget ned. Der er ikke længere noget krav om at den skal være der og Gymnastikforeningen er ikke interesseret i at overtaget abonnementet.
 
Foreningens gamle protokoller og andre arkivalier er afleveret til Lokalhistorisk Arkiv. For gymnastikforeningen drejer det sig om materiale fra juli 1980 til november 2001. For Støtteforeningen drejer det sig om materialer fra oktober 1974 til juni 2004 (ophør).
 
Langvad Gymnastikforening fortsatte med at åbne og lukke hallen. Prisen for 2006 var 111.231,00 inkl. moms.
 
Igen i år har der været afsat et beløb til rengøring i forbindelse med ekstra arrangementer, 10.380,00 kr.
 
Honoraret til de personer der foretager åbning og lukning af hallen, er sat op. Der udbetales 1.500 kr., hvis lukning er forbundet med egen planlagt aktivitet i hallen, og der udbetales 2.500 kr., hvis det ikke er i forbindelse med egen planlagt aktivitet i hallen.
 
Fodbold børn:
Der deltager ca. 16-17 betalende børn. Der har været nogle børn til ”prøvetræning”. Et tilfredsstillende fremmøde.
 
Gymnastik:
Der blev planlagt 2 gymnastikhold ved sæsonstart. Det var lykkedes at skaffe instruktører, men der kom kun 3 børn. Det er for lidt til et hold. Ærgerligt.
 
Badminton ungdom:
Det lykkedes desværre ikke at skaffe en træner til badminton, så det var ikke muligt at starte et hold.
 
Badminton seniorer:
Der blev afholdt afslutningsstævne sidst i foråret 2006. 15 spillere deltog.
Som sædvanlig en god dag, med badminton i rigt mål, hjemmebag, kaffe, te, øl og vand i pauserne mellem kampene. Der var også mulighed for en kop varm suppe leveret at Kristian Graversen.
Dagen sluttede med fællesspisning i klubhuset. Maden kom fra Kokken og Jomfruen.
 
Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt.
 

3. Regnskab, budget og aktiviteter
Foreningen har et meget stort overskud. Overskuddet kommer fra indtægter fra åbning og lukning af hal, børnefodbold på grund af tilskud og fra voksenbadminton på grund af den pæne tilslutning.
Tilskuddet til børnefodbold er baseret på medlemstal fra året før og er derfor stort.
 
Der har ikke været forventede udgifter til seniorfodbold.
 
Der var debat om eventuel placering af foreningens midler.
 
Regnskabet godkendt.
Budget for 2007.
 
Som sædvanlig er der en del usikkerheder om budgettal, og der er kommet nye tilskudsregler.
F. eks. kan tilskud fra kommunen ikke overstige kontingentindtægten. Der ser desuden ud til at være færre aktive.
 
Badminton er stort set som det plejer.
 
Budget godkendt.
 
 
4. Forslag fra medlemmerne.
Der var indkommet 3 forslag fra et medlem.
Et forslag gik ud på at tilgodese personer, der åbner og lukker hallen med en mulighed for at gå ud og spise med ledsager for et beløb af indtil 850 kr.
Dette forslag blev ikke vedtaget.
 
Et forslag gik ud på at tilgodese medlemmerne af bestyrelsen med mulighed for at gå ud og spise med ledsager for et beløb af 850 kr.
Dette forslag blev vedtaget.
 
Et forslag gik ud på at give et rør badmintonbolde til hver bane, når kontingentet var indbetalt rettidigt.
Dette forslag blev ikke vedtaget.
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jens Kjelgaard, fodbold – ønsker ikke genvalg
Arne Knudsen, børnefodbold - genvalgt
Frank Sørensen, gymnastik - genvalgt.
Ingen andre ønskede at stille op til valg til bestyrelsen.
 

6. Valg af suppleanter
Mads Larsen (ikke til stede) blev valgt som 1. suppleant
Ingen af de fremmødte ønskede at stille op til valg til 2. suppleant.
 

7. Valg af revisor
Niels-Erik Hansen blev genvalgt.
 

8. Valg af revisorsuppleant
Ruth Jensen blev genvalgt.
 
Med hensyn til valg, må det konstateres, at bestyrelsen ikke er fuldtallig i henhold til vedtægterne.
 
Der skal derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Der var enighed om, at det kan ske samtidig med, at der informeres om aktiviteterne for den kommende sæson, for eksempel til afholdelse i september måned, og at vedtægterne ved samme lejlighed foreslås ændret. Dels med hensyn til de medier indkaldelsen skal offentliggøres i og mulighed for at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 

9. Eventuelt
Formanden sagde tak for samarbejdet til Jens og udtrykte håb om held og lykke med træning af fodboldbørnene i Tune.
 

 
For referatet
Henrik Theill