LGF Generalforsamling, 12. marts 2008.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er

Einhardt Jensen, formand

Bente Hansen, næstformand, badminton ungdom

Henrik Hansen, sekretær/LGF blad

Tom Christensen, kasserer

  1. Valg af to bestyrelsessuppleanter
  2. Valg af revisor
  3. Valg af revisorsuppleant
  4. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels-Erik Hansen, der blev valgt.

Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet.

 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

Medlemstallet et 142 pr. 31/12 2007. Det er en tilbagegang på 74 medlemmer i forhold til året før.

Medlemmerne fordeler sig på 26 fodboldbørn, 104 badmintonspillere og 12 fodbold-seniorer.

 

Der er i Lejre Kommune vedtaget nye regler for modtagelse af tilskud til unge under 25 år. Det betyder en stor reduktion i vores tilskud, for en af reglerne er, at tilskuddet aldrig kan være større end det kontingent, de unge betaler.

 

Det er stadig LGF der åbner og lukker hallen. Det har i 2007 givet 111.231 kr. Igen i 2007 var der sat penge af til ekstra rengøring med et beløb på 10.380 kr.

 

De personer, der åbner og lukker for hallen, har fået forhøjet deres honorar. Åbner eller lukker man i forbindelse med egen planlagt aktivitet i hallen, giver det 1.500 kr. – ellers er honoraret 2.500 kr. pr. år.

 

Fodbold:

Der er 26 betalende børn. Herudover er der enkelte, som har været til prøvetræning. Et tilfredsstillende fremmøde.

 

Gymnastik:

Der er desværre ikke blevet etableret noget gymnastikhold i denne sæson. Det samme gælder børnebadminton.

 

Badminton seniorer:

Der har, som det også har været tilfældet de tidligere år, været afholdt afslutningsstævne. Det skete den 10. marts 2007. Der deltog 15 spillere, som havde en god dag med masser af badminton, hjemmebagt kage og hygge mellem kampene. Bagefter var der fælles spisning i klubhuset. Maden blev leveret af Kokken og jomfruen.

 

Stævnet i år blev afholdt den 8. marts med deltagelse af 14 spillere og med mad fra Osted Kro.

 

I forbindelse med sammenlægning af de 3 kommuner til Lejre Kommune er der nedsat et udvalg, der skal finde en fælles driftform for kommunens haller.

Det er planen, at den nye struktur skal behandles og vedtages, så den kan træde i kraft den 31. august 2008.

Planen, der arbejdes med, indebærer nedsættelse af en bestyrelse, der skal administrere et antal haller, f. eks. Osted, Lejre og Glim. Bestyrelsen får sit eget budget og skal formentlig ansætte en halinspektør og eventuelt også en halassistent til varetagelse af de praktiske opgaver.

Bestyrelsen skal have 9 medlemmer. Hver af de foreninger, der bruger hallerne får en plads.

 

Det vil betyde, at det ikke længere er LGF der skal stå for åbning og lukning af hallen. Det vil betyde en nedgang i klubbens nettoindtægt på omkring 70.000 kr.

 

Der er ikke vedtaget noget endnu, og man har lovet at holde os orienteret om udviklingen i god tid, inden den endelige beslutning bliver truffet.

 

Der har desuden været holdt et møde om en mulighed for at udvide samarbejdet mellem Glim Skole og LGF. Der blev drøftet mulighed for at etablere aktiviteter i tættere tilknytning til skoleskemaerne. Vi er naturligvis villige til at samarbejde, men det er vigtigt at blive enige om betingelserne på forhånd.

 

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt.

 

3. Regnskab

Regnskabet viser pæne positive tal - et overskud på 40.147 kr.

 

Børnefodbold viser et underskud. Det skydes, at der er ansat en medhjælper mere.

 

Badminton klarer sig godt på trods af meget færre spillere.

 

Generelt har vi den holdning, at vi hellere må have en masse aktiviteter, der måske lige knap nok løber rundt, end at samle endnu flere penge sammen.

 

Formuen er på 375.588 kr.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Budget for 2008.

 

Det er endnu ikke afklaret med hensyn til åbning og lukning af hallen.

 

Børnefodbold budgetterer med et mindre underskud.

 

Badminton er som det plejer.

 

Der er også stadig usikkerhed omkring hvorvidt der starter seniorfodbold eller ikke.

 

Budget tages til efterretning.

 

4. Forslag fra medlemmerne.

 

Der er ikke indkommet forslag.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Bente Hansen ønsker ikke at genopstille.

Einhardt Jensen, Tom Christensen og Henrik Hansen blev alle genvalgt.

I stedet for Bente Hansen blev Mads Larsen valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

 

6. Valg af suppleanter

 

Trine Sørensen blev valgt som 1. suppleant.

Som ny 2. suppleant blev Bente Hansen valgt.

 

Det blev her drøftet, at der kan være behov for at justere vedtægterne så der ikke skal vælges 2 suppleanter, hvis det ikke er muligt.

 

7. Valg af revisor

Tonny Nielsen blev genvalgt

 

8. Valg af revisorsuppleant

Ruth Jensen blev genvalgt som suppleant.

 

9. Eventuelt

 

Formanden takkede Bente for sin tid i bestyrelsen, ligesom der var tak til dirigenten.

 

 

For referatet

Henrik Theill