Generalforsamling

LGF Generalforsamling, 17. marts 2009.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

  1. Arne Knudsen, Ansvar for børnefodbold
  2. Frank Sørensen, Næstformand/Ansvar for gymnastik.
 1. Valg af to bestyrelsessuppleanter
 2. Valg af revisor
 3. Valg af revisorsuppleant
 4. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels-Erik Hansen, der blev valgt.

Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

Medlemstallet et 142 pr. 31/12 2008. Det er det samme medlemstal som året før. Medlemmerne fordeler sig på 26 børn og 12 seniorer der spiller fodbold og 102 badmintonspillere.

Fodbold:

Der er glædeligt, at der stadig kommer mange børn til fodbold.

Gymnastik:

Der er desværre heller ikke blevet etableret noget gymnastikhold i denne sæson. Det samme gælder børnebadminton.

Badminton seniorer:

Der har, som det også har været tilfældet de tidligere år, været afholdt afslutningsstævne. Det skete den 8. marts 2008. Der deltog 14 spillere, som havde en god dag med masser af badminton, hjemmebagt kage og hygge mellem kampene. Bagefter var der fællesspisning i klubhuset. Maden blev leveret af Osted Kro.

Stævnet i år bliver afholdt den 21. marts.

Der har igen i år været tilmeldt 2 hold til turnering. Et hold i motionsrækken og et hold i Herre veteran. Motionister har klaret sig pænt i rækken.

Langvad Gymnastikforening fortsætter med at åbne og lukke hallen i sæsonen 2008/2009. Tilskuddet er 119.126,65 kr. inkl. moms. Det er en forhøjelse på 7.895,65 kr. i forhold til 2007.

Der har som tidligere nævnt været nedsat en arbejdsgruppe, der skulle finde en model for det fremtidige arbejde med administration af hallerne i Lejre kommune. Dette arbejde er nu afsluttet, og kommunalbestyrelsen har lige vedtaget planen. Det betyder blandt andet, at vi nok mister det tilskud, vi har fået for at åbne og lukke hallen.

Den 11. marts blev bestyrelsen orienteret om modellen. Der skal vælges en bestyrelse som skal administrere Osted- og Glimhallerne.

Der indkaldes til stiftende generalforsamling - formentlig den 14. april 2009. Langvad Gymnastikforening satser på at få 2 pladser i den.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab

Regnskabet viser pæne positive tal - et overskud på 40.147 kr.

Børnefodbold viser et underskud. Det skydes, at der er ansat en medhjælper mere, men vi ser ikke noget problem i det.

Underskuddet i børnebadminton skyldes, at der var indrykket en annonce, hvor vi søgte en træner.

Badminton klarer sig godt på trods af meget færre spillere.

Overskuddet er lidt større en forventet.

Posten med Lejre Idræts Union stammer fra udlodning af jubilæumsfonden efter nedlægning.

Formuen er efter overskud og kursregulering på 379.989 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Budget for 2009.

Det er i høj grad et terningespil at lægge budget.

Der er stor usikkerhed om, hvad ændring i administration af hallerne vil betyde.

Da budgettet blev udarbejdet, havde vi stadig et håb om, at fodbold for seniorer ville fortsætte, men meget tyder på at spillere har valgt at spille i en anden klub.

Budget blev taget til efterretning.

4. Forslag fra medlemmerne.

Der er ikke indkommet forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Arne Knudsen blev genvalgt.

Frank Sørensen blev genvalgt.

6. Valg af suppleanter

Trine Sørensen blev genvalgt som 1. suppleant

Bente Hansen blev genvalgt som 2. suppleant.

7. Valg af revisor

Niels-Erik Hansen blev genvalgt

8. Valg af revisorsuppleant

Ruth Jensen blev genvalgt som suppleant.

9. Eventuelt

Det blev igen drøftet om der er behov for justering af vedtægterne.

For referatet

Henrik Hansen

  

Niels-Erik Hansen

Dirigent