LGF Generalforsamling, 16. marts 2010.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

  1. Einhardt Jensen, ønsker ikke genvalg
  2. Tom B. S. Christensen,
  3. Henrik Theill, sekretær, redaktør og webmaster
  4. Mads Larsen, ansvar for badminton.
 1. Valg af to bestyrelsessuppleanter
 2. Valg af revisor
 3. Valg af revisorsuppleant
 4. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels-Erik Hansen, der blev valgt.

Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet.

 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

Medlemstallet er 178 pr. 31/12 2009. Der er tale om en fremgang på 26 medlemmer.

Der er 123, der spiller badminton, og der er 56, der spiller fodbold. Det drejer sig både om børn og voksne.

 

Fodbold:

Der er glædeligt, at der stadig kommer mange børn til fodbold.

 

Gymnastik:

Der er desværre heller ikke blevet etableret noget gymnastikhold i denne sæson. Det samme gælder børnebadminton.

 

Badminton seniorer:

Der har været tilmeldt 2 hold til DGI-turneringen. Det er et veteran +45 B og et motionisthold 4 +4.

 

Der har, som det også har været tilfældet de tidligere år, været afholdt afslutningsstævne. Det skete den 21. marts 2009. Der deltog 16 spillere, som havde en god dag med masser af badminton, hjemmebagt kage og hygge mellem kampene. Bagefter var der fællesspisning i klubhuset. Maden kom fra Osted Kro.

 

Stævnet i år bliver afholdt den 20. marts.

 

Da ansvaret for åbning og lukning af hallen overgår til halbestyrelsen, betyder det, at LGF går glip af en indtægt på 90.000 til 95.000 kr. om året. Det er ikke endeligt afgjort, hvornår vi skal stoppe med at åbne og lukke.

 

Halbestyrelsen har nu fungeret i næsten 1 år. LGF har 2 repræsentanter i bestyrelsen. Arne Knudsen og Henrik Theill.

Bestyrelsen har i den første periode arbejdet på at få aftaler om samarbejde mellem bestyrelsen og kommune på plads. Der er desuden brugt en del tid på praktiske ting som etablering af en forretningsorden.

Halbestyrelsen har ansvaret for al indvendig vedligeholdelse og for varme og rengøring.

 

Det mest konkrete der er at se er, at der er installeret nyt låsesystem i hallen og i klubhuset.

Det er tanken, at brugerne af hallen selv skal kunne åbne og lukke efter sig.

Det sættes i gang når sæsonen starter efter sommerferien.

 

Beretningen blev godkendt.

 

3. Regnskab

Regnskabet viser pæne positive tal - et overskud på 30.388,55 kr.

 

Børnefodbold viser et underskud. Det skydes, at der er ansat en medhjælper mere, men vi ser ikke noget problem i det.

 

Badminton klarer sig fortsat godt.

 

Overskuddet er lidt mindre en sidste år, men der er også indkøbt et større parti badmintonbolde.

 

Formuen er efter overskud og kursregulering på 423.121 kr.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Budget for 2009.

 

Det er i høj grad et terningespil at lægge budget. Der er stor usikkerhed om, hvad ændring i administration af hallerne vil betyde.

Der er derfor ikke udarbejdet et budget for 2010.

Det blev taget til efterretning.

 

4. Forslag fra medlemmerne.

 

Der er ikke indkommet forslag.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Der var mødt 2 personer op, som stilede op som kandidater. De ønskede at blive valgt sammen.

 

Bestyrelsen består for tiden af 1 person mindre end vedtægterne giver mulighed for. Det blev derfor besluttet, at begge kan stille op. Den ene for 1 år (besætter den ledige plads) og 1 for 2 år.

 

Ny- og genvalg ser herefter således ud:

Christina Søholm, Osted, nyvalgt for 1 år

Christel Olsen, Osted, nyvalgt for 2 år

Tom B. S. Christensen – genvalgt for 2 år

Henrik Theill – genvalgt for 2 år

Mads Larsen – genvalgt for 2 år

 

6. Valg af suppleanter

 

Trine Sørensen blev genvalgt som 1. suppleant

Kirsten Vestergaard blev nyvalgt til 2. suppleant.

 

7. Valg af revisor

Tonny Nielsen blev genvalgt

 

8. Valg af revisorsuppleant

Ruth Jensen blev genvalgt som suppleant.

 

9. Eventuelt

 

Den afgående formand takkede for 22 gode år i foreningens tjeneste, og fik i den anledning overrakt en gave.

 

 

For referatet

Henrik Theill

 

 

 

 

 

Niels-Erik Hansen

Dirigent