LGF Generalforsamling, 16. marts 2011.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

a. Frank Sørensen, formand
b. Arne Knudsen, fodbold,
c. Christina B. Pilegård Søholm, gymnastik
Alle kandidater modtager genvalg

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels-Erik Hansen, der blev valgt.
Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

Siden sidste generalforsamling, tirsdag den 16. marts 2010, fortsatte LGF på stille og fredelig vis.
Bestyrelsen var valgt, og det konstituerende bestyrelsesmøde blev fastsat til den 26. april 2010. Der var enighed om alle poster, som er dem der kendes i dag, inden næste generalforsamling.

Jeg har i sæsonens løb trukket en del på Einhardts store viden og på de ”gamle” fra bestyrelsen.

Vi har været heldige, at de fleste godt vil fortsætte, og at vi fik 2 friske piger mere til bestyrelsen.

Fodbolden har kørt stødt hele sæsonen med Arne ved roret.

Christel, som er næstformand, og Christina som tog sig kærligt af gymnastikken.

Badminton har fortsat stødt og roligt. Det er lykkedes at få en puljevinder.

Henrik har sørget for, at alt er registreret i god orden, og har sammen med Arne repræsenteret os i halbestyrelsen.

Tom har sørget vel for klubbens penge.

Jeg har bare været der.

Og så sæsonens scoop.

Tidligt i efteråret 2010 fik Arne en henvendelse om Zumba.

Han forelagde det for bestyrelsen, og vi var enige om, at det var værd at forsøge. Efter en hastig start, lykkedes det Arne at få aftalerne på plads, hvorefter Christina og Christel fik styr på zumbaerne.

Rigtig godt arbejde af alle 3.

Vi har udgivet 2 numre af klubbladet.

Vi har i klubbens navn givet erkendelser til runde fødselsdage og receptioner.

Vi har holdt julemiddag og 5 bestyrelsesmøder i perioden.

Vi har fået hal- og klubhusnøgler udskiftet til nøglebrikker. Det betyder, at bestyrelsen ikke længere har forpligtelsen til at åbne og lukke hallen.

Vi har fra klubbens side sendt et høringssvar til kommunens plan om at lukke Glim Skole.

Der er nu kommet nyt lys i hallen, selvom der ikke ses den store forskel.

Vi har fået mulighed for at afspille Ipod/mp3 i hallens højtalersystem, som også er nyt.

En stor tak til bestyrelsen.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab

Børnefodbold viser et mindre underskud. Det skønnes ikke nødvendigt at forhøje kontingentet.

Der betales stadig kontingent til SBU for at have mulighed for hurtigt at kunne starte et fodboldhold.

Gymnastik har givet et overskud på godt 32.000 kr. Det vil sandsynligvis stabilisere sig på et lidt lavere niveau.

Badminton klarer sig fortsat godt. Der er et pænt overskud. Det er på tale at indkøbe nye spillerdragter til turneringsspillerne.

Samlet overskuddet er på kr. 17.357,53.

Formuen er efter overskud og kursregulering på 423.121 kr.

Revisorerne har påpeget, at der betales medielicens, men der er ikke noget udstyr, der kræver denne licens. Det skal undersøges, om vi kan spare pengene.

Der er en telefon i fodboldrummet. Det bør undersøges, om den kan nedlægges. Det menes ikke nødvendigt med en telefon, og da de fleste medbringer mobiltelefon, vil det næppe være noget problem.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra medlemmerne.

Der er ikke indkommet forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var:

Frank Sørensen, formand
Arne Knudsen, fodbold,
Christina B. Pilegård Søholm, gymnastik.

Alle blev genvalgt.

6. Valg af suppleanter

Trine Sørensen blev genvalgt som 1. suppleant
Kirsten Vestergaard blev genvalgt til 2. suppleant.

7. Valg af revisor

Niels-Erik Hansen blev genvalgt.

8. Valg af revisorsuppleant

Ruth Jensen blev genvalgt som suppleant.

9. Eventuelt

Intet at referere.

For referatet

Henrik Theill

 

 

 

 

Niels-Erik Hansen

Dirigent