LGF Generalforsamling, 21. marts 2012.

 

Dagsorden:

1        Valg af dirigent og stemmetællere

2        Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3        Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det
kommende år

4        Behandling af indkomne forslag

5        Valg af bestyrelsens medlemmer

På valg er:

a  Christel Olsen, næstformand

b  Tom B. S. Christensen, kasserer

c  Henrik Theill, sekretær, redaktør og webmaster

d  Mads Larsen, ansvar for badminton

6        Valg af to bestyrelsessuppleanter

7        Valg af revisor

8        Valg af revisorsuppleant

9        Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels-Erik Hansen, der blev valgt.

Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet.

 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning (næstformanden)

”Først og fremmest er det med stor beklagelse, at jeg som næstformand må forelægge bestyrelsens beretning, idet vores formand gennem de seneste 2 år, Frank Sørensen, tabte kampen mod kræften i midten af februar måned.

Vi i bestyrelsen beklager dette dybt.

 

Siden sidste generalforsamling den 16. marts 2011 er livet i LGF gået sin vante gang. Bestyrelsen konstituerede sig ved næste bestyrelsesmøde, og idet alle bestyrelsesmedlemmer på valg modtog genvalg, forblev fordelingen af posterne den samme.

 

Medlemstallet i vores forening er pr. 31. december 2011 218, der fordeler sig på 97 i badmintonafdelingen, 96 i gymnastikafdeling og 25 i fodboldafdelingen.

 

Fodboldafdelingen:

I det forløbne år har Arne og hans trofaste hjælpere spillet fodbold med en masse børn, der har haft stor glæde af fodboldsjov – der er i øjeblikket vinterpause, men Arne har satset på at dagen i dag kunne blive den første spilledag i foråret.

 

Badminton:

Badmintonafdelingen er jo en vores grundpiller i foreningen, og mange trofaste badmintonspillere har fyldt Glim-hallen både sæsonen 2010/2011 og i sæsonen 2011/2012.

Vores udlejning af baner er desværre faldet en smule i denne sæson, men Mads arbejder fortsat på at få udlejet disse.

 

Der er indkøbt nyt turneringstøj til vores turneringsspillere.

 

Zumba:

Efter den overvældende succes med opstarten af vores zumba-hold i september 2010, har vi fortsat vores 3 hold med Zitta ved roret.

Medlemstallet er faldet i og med, at andre foreninger i omegnen har taget zumba på deres program også, men vi har stabiliseret os på ca. 60-70 medlemmer, hvilket efter vores opfattelse er flot i vores lille lokalsamfund.

Der er blevet indkøbt zumba-bluser til alle vores deltagere.

Vi arbejder på at fortsætte vores hold efter sommerferien og samtidig også at starte et børnehold op, idet et af vores medlemmer fra Øm har taget en instruktøruddannelse.

 

Halbestyrelsen:

LGF har fortsat to repræsentanter i halbestyrelsen, og Arne og Henrik har kæmpet en brav kamp for at tilgodese vores lille hal så meget som muligt. Det har udmøntet sig i, at vi har fået renoveret gulvet i hallen, hvilket har gjort hallen meget lys og indbydende.

 

- - - 0 - - -

 

Til trods for vores noget uvisse fremtid kører vores lille forening ufortrødent videre, og da det endnu ikke er afgjort, hvad der skal ske med Glim Skole efter lukningen til sommerferien, må vi arbejde videre med det udgangspunkt, at vi fortsat kan benytte hallen.”

 

Efter nogle opklarende spørgsmål blev beretningen godkendt.

 

3. Regnskab

Formuen var pr. 1/1 2011 445.000 kr.


Der har i årets løb været et underskud på ca. 107.000 kr. og der er en negativ kursregulering på godt 14.000 kr.

Forbruget har ikke stået mål med indtægterne.

Der er blandt andet indkøbt spilledragter til badminton.

Formuen er nu reduceret til 323.575,53.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Forslag fra medlemmerne.

Der er ikke indkommet forslag.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var:

Christel Olsen, næstformand

Mads Larsen, badminton,

Henrik Theill, Sekretær m.m.

Tom Christensen, kasserer

Alle blev genvalgt.

 

6. Valg af suppleanter

Gerda Hedegård blev valgt. Indtræder som 1. suppleant

Trine Sørensen genvalg, nu som til 2. suppleant.

 

7. Valg af revisor

Niels-Erik Hansen blev genvalgt.

 

8. Valg af revisorsuppleant

Ruth Jensen blev genvalgt som suppleant.

 

9. Eventuelt

Intet at referere.

 

 

For referatet

Henrik Theill

 

 

 

 

 

Niels-Erik Hansen

Dirigent