LGF Generalforsamling, 13. marts 2013.

 

Dagsorden:

1        Valg af dirigent og stemmetællere

2        Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3        Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det
kommende år

4        Behandling af indkomne forslag

5        Valg af bestyrelsens medlemmer

På valg er:

a  Christina Søholm

b  Arne Knudsen

6        Valg af to bestyrelsessuppleanter

7        Valg af revisor

8        Valg af revisorsuppleant

9        Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels-Erik Hansen, der blev valgt.

Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet.

 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

”Siden sidste generalforsamling den 21. marts 2012 er livet i LGF gået sin vante gang.

Det lykkedes ikke at finde et nyt bestyrelsesmedlem, der kunne efterfølge Frank ved sidste generalforsamling, men foreningens vedtægter gav heldigvis mulighed for, at bestyrelsen kunne bestå af 6 medlemmer, og idet alle bestyrelsesmedlemmer på valg modtog genvalg, konstituerede bestyrelsen sig ved det efterfølgende bestyrelsesmøde

Medlemstallet i vores forening er i 2012 214, der fordeler sig på 102 i badmintonafdelingen, 96 i gymnastikafdeling og 16 i fodboldafdelingen.

 

Fodboldafdelingen:

I 2012 har Arne og hans hjælpetrænere fortsat afholdt fodboldsjov. I foråret var fremmødet tilfredsstillende, men efter sommerferien og dermed også skolelukningen er deltagerantallet dalet. Men de børn, der mødte frem, havde det sjovt.

Det er i bestyrelsen besluttet, at Arne forsøger at starte børneholdet op igen, og vi håber, at der dukker nogle børn op, men vi er også klar over, at skolelukningen måske betyder, at de søger andre klubber.

Det forventes, at holdet startes op den 3. april 2013.

 

Badminton:

Badmintonafdelingen er fortsat en af vores grundpiller i foreningen, og mange trofaste badmintonspillere har fyldt Glim-hallen i 2012.

Vores udlejning af baner er desværre igen i år faldet, og vi har i sæsonen 2012/2013 ca. 20 ledige baner, hvilket svarer til ca. 30 %. Det er ikke tilfredsstillende, men Mads arbejder fortsat på at få udlejet disse.

Fællestræningen om mandagen er rimeligt velbesøgt, og deltagerantallet ligger konstant på ca. 8-10 personer.

 

Gymnastik:

Vores gymnastikafdeling har igen i 2012 haft zumbahold med Zitta ved roret.

Som noget nyt er der blevet oprettet et mave-baller-lår-hold og et udstrækningshold, og medlemstallet ligger fordelt på året på ca. 50 personer.

 

Vi forsøgte at oprette et børnezumbahold efter sommerferien, men grundet for få tilmeldinger, kom dette hold aldrig i gang.

 

Halbestyrelsen:

LGF har fortsat to repræsentanter i halbestyrelsen som er fælles for Ostedhallen og Glimhallen, og som har eksisteret i nogle år. Det er usikkert hvor længe halbestyrelsen kommer til at fungere endnu. For nylig vedtog politikerne en ny Lejremodel. Det betyder, at halbestyrelsen skal erstattes af et brugerråd for hver hal, og brugerrådene skal udpege en repræsentant til en samlet hovedbestyrelse. Det er tanken, at alle brugere af den enkelte hal skal have mulighed for at være repræsenteret. Modellen er vedtaget, men der udestår stadig at afklare, hvordan brugerråd og hovedbestyrelse kommer til at arbejde, og hvordan ansvaret mellem den kommunale forvaltning og hovedbestyrelse i detaljer skal fordeles. I morgen torsdag holdes det første møde, hvor man skal fordele opgaver og ansvar. Det skal desuden aftales, hvordan brugerrådene skal nedsættes.

 

- - - 0 - - -

 

Kort inde i det nye år fik vi via dagspressen orientering om, at Glim Skole var blevet lejet ud til produktionsskolen Kohinoor.”

 

Efter nogle opklarende spørgsmål blev beretningen godkendt.

 

3. Regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet. På grund af en fejl var det endelige revisorpåtegnede regnskab ikke kommet frem til generalforsamlingen. Foreningens revisorer kunne bekræfte, at det fremlagte regnskab var det regnskab, de havde godkendt.

 

Det var en kopi af det godkendte regnskab, idet det endelige regnskab ikke var til stede.

Formuen var pr. 1/1 2012 323.575 kr.

 

På grund af underskud på kr. 39.522 kr. er formuen nu på ca. 290.000.


Det er desværre gået den vej med formuen i en årrække. Der er forskellige måder at ændre det på. Vi kan regne ud, hvor længe foreningen vil kunne eksistere, uden at der gøres noget.

 

Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, som i øvrigt blev godkendt.

 

4. Forslag fra medlemmerne.

Der er ikke indkommet forslag.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var:

Christina Søholm

Arne Knudsen

 

Begge blev genvalgt.

 

6. Valg af suppleanter

Gerda Hedegård blev valgt. Indtræder som 1. suppleant

Trine Sørensen genvalg, nu som til 2. suppleant.

 

Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen det næste år fortsætter med 6 medlemmer.

 

7. Valg af revisor

Tonny Nielsen blev genvalgt.

 

8. Valg af revisorsuppleant

Ruth Jensen blev genvalgt som suppleant.

 

9. Eventuelt

Intet at referere.

 

 

For referatet

Henrik Theill

 

 

 

 

 

Niels-Erik Hansen

Dirigent