LGF Generalforsamling 19.03.2014


Dagsorden:
    1 Valg af dirigent og stemmetællere
    2 Forelæggelse af bestyrelsens beretning
    3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
    4 Behandling af indkomne forslag
    5 Valg af bestyrelsens medlemmer
        På valg er:
        a Christina Søholm
        b Arne Knudsen
    6 Valg af to bestyrelsessuppleanter
    7 Valg af revisor
    8 Valg af revisorsuppleant
    9 Eventuelt

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Niels-Erik Hansen blev foreslået og valgt. Han konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Siden sidste generalforsamling den 13. marts 2013 er livet i LGF gået sin vante gang.
Bestyrelsen konstituerede sig ved det efterfølgende bestyrelsesmøde, og idet alle bestyrelsesmedlemmer på valg modtog genvalg, forblev fordelingen af posterne den samme.
Medlemstallet i vores forening var i 2013 172, der fordeler sig på 99 i badmintonafdelingen, 54 i gymnastikafdeling og 19 i fodboldafdelingen.

Fodboldafdelingen:
Efter lukningen af Glim skole var vi meget spændte på, om dette ville få indflydelse på deltagerantallet på børnefodboldholdet.
Holdet startede op i foråret 2013, og der var et pænt fremmøde på ca. 10-16 børn hver gang.

Badminton:
Badmintonafdelingen er nu igen blevet den største afdeling i foreningen, og mange af vores trofaste badmintonspillere har fortsat spillet i Glim-hallen i 2013.
Der er fortsat alt for mange ledige baner. Annoncering de seneste år ikke givet det store resultat. Vi har haft sendt mails til de største virksomheder i området, hvilket ikke medførte en eneste henvendelse.
Fællestræningen om mandagen er rimeligt besøgt, og deltagerantallet ligger konstant på ca. 7-12 personer
Vi har haft 2 motionisthold tilmeldt turnering. Veteran +55 som sluttede på 4 pladsen ud af 5 hold. Det blandede mix.-hold med 2 herrer og 2 damer spillede 1 kamp, hvorefter holdet mistede motivationen og derfor valgte at sige stop.
Der er klubhygge(stævne) lørdag den 22. marts 2014, hvor vi håber rigtig mange vil komme og deltage.

Gymnastik:
Vores gymnastikafdeling har igen i 2013 haft zumbahold - i foråret med Zitta ved roret, men hun valgt at stoppe til sommerferien.
Efter en hård kamp for at finde ny instruktør lykkedes det i slutningen af august, og i september startede Annesofie Wenningfeldt op.
Usikkerheden om, hvorvidt vi kunne starte holdet op igen efter sommerferien betød, at mange af vores medlemmer fandt nye klubber eller idrætsgrene – Zitta startede f.eks. hold op i Lejre og trak ca. 30 af vores medlemmer.
Det lykkedes dog at samle 22 damer, så holdet kunne eksistere.
Efter nytår er holdet igen startet op, men nogen er faldet fra igen, hvorfor fremtiden for gymnastikafdelingen er meget usikker.
Medlemstallet ligger fordelt på året på ca. 50 personer.

Brugerråd/halbestyrelsen:
Driften af Lejre kommunes haller er nu endelig overdraget til Hovedbestyrelsen. Glimhallen har en repræsentant i denne bestyrelse. De overordnede rammer for driften af hallerne aftales her, og det er meningen, at der i de enkelte haller skal etableres et brugerråd. Det får mulighed for at komme med ideer og forslag til, hvad der skal gennemføres af vedligeholdelse og hvornår. Det får desuden mulighed for at afholde lokale arrangementer og ad den vej tjene penge, som rådet selv kan disponere over.

Brugerrådet blev nedsat i februar 2014 og har samme besætning som gymnastikforeningens bestyrelse. Henrik Theill fortsætter som repræsentant i hovebestyrelsen, og Mads Larsen er suppleant.

Faldende medlemstal og dermed også faldende indtægter gør, at foreningens fremtid er noget usikker, men vi i bestyrelsen vil efter bedste evne forsøge at vende udviklingen.

Beretningen taget til efterretning.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

Regnskabet udviste desværre igen i år et underskud. Det var lidt mindre end det var sidste år.
Der har været nogle store poster som honorar og telefonpenge.
Der var desuden udgiften til LGF-bladet, som bestyrelsen har besluttet at stoppe, så den kommer ikke igen.

Det er desværre sådan, at med det nuværende forhold mellem udgifter og indtægter, vil foreningen være nødt til at lukke om nogle år.

Der var ikke udarbejdet et egentligt budget op det næste år.

Regnskab og budget (eller manglende budget) taget til efterretning.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag.

5. Valg af bestyrelsens medlemmer

    På valg var:
        a Christel Olsen
        b Mads Larsen
        c Tom B. S. Christensen
        d Henrik Theill

Alle blev genvalgt

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter
    På valg var:
        a Trine Sørensen
        b Gerda Hedegaard

Begge blev genvalgt.

7. Valg af revisor
    På valg var Niels-Erik Hansen, og han blev genvalgt.

8. Valg af revisorsuppleant
    På valg var Ruth Jensen, som blev genvalgt.

9. Eventuelt
Intet at referere.

For referatet:
Henrik TheillDirigent:


_______________________________
Niels-Erik Hansen