LGF Generalforsamling 18.03.2015


Dagsorden:
      1 Valg af dirigent og stemmetællere
      2 Forelæggelse af bestyrelsens beretning
      3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
      4 Behandling af indkomne forslag
      5 Valg af bestyrelsens medlemmer
        På valg er:
         a. Christina Søholm
         b. Arne Knudsen
      6 Valg af to bestyrelsessuppleanter
      7 Valg af revisor
      8 Valg af revisorsuppleant
      9 Eventuelt

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Niels-Erik Hansen blev foreslået og valgt. Han konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Ved sidste generalforsamling modtog alle bestyrelsesmedlemmer genvalg, og fordelingen af posterne i bestyrelsen forblev den samme.
Medlemstallet i vores forening var i 2014 114 (172), der fordeler sig på 74 (99) i badmintonafdelingen, 16 (54) i gymnastikafdelingen og 24 (19) i fodboldafdelingen.
Der har desværre været en nedgang i medlemstallet på ca. 33%. Den store nedgang kan blandt andet forklares i, at vi har været nødt til at indstille aktiviteterne i gymnastikafdelingen. Det er dog positivt, at vi har haft en stigning i antallet af fodboldbørn.

Fodboldafdelingen:
Børnefodboldholdet har med Arne og Niels ved roret i de 2 halvsæsoner været velbesøgt, og det er positivt at se, at vi trods skolelukning mv. fortsat kan holde et stabilt deltagerantal og endog en fremgang i forhold til 2013.
Holdet er startet igen i dag.

Badminton:
Badmintonafdelingen er fortsat den største afdeling i foreningen, men vi må desværre også her konstatere, at medlemstallet er faldende – i forhold til 2013 er medlemstallet faldet med ca. 25%.
Dette fald afspejler sig også i, at der er mange ledige baner i hallen.
Fællestræning om mandagen er rimelig besøgt, og deltagerantallet ligger konstant på 7-10 personer.

Det har desværre også vist sig, at det ikke har været muligt at finde deltagere til turnering, og der har derfor i sæson 2014/2015 ikke været tilmeldt nogen hold til holdturneringen.

Der er klubhygge(stævne) lørdag den 28. marts 2015, hvor der er tilmeldt 18 deltagere.
Gymnastik:
Gymnastikafdelingen forsøgte i starten af 2014 at oprette et zumbahold – med nød og næppe fik vi samlet 15 damer, så holdet kunne fortsætte forårssæsonen ud.

Det blev forsøgt at lave et par sommer-zumba-events, men tilslutningen var desværre alt for lav.
Efter sommerferien forsøgte vi at starte vores zumbahold op igen – men efter 4 gange med max. 7 deltagere, måtte vi lukke holdet igen.

Derudover forsøgte vi i september måned at starte et yoga-hold op. Optimismen var stor – vi havde fundet en god instruktør fra København, vi havde reklameret på facebook, hjemmeside og på skoler/sfo – men efter 2 gange, hvor der ikke var dukket mere end 3 personer op ud over os fra bestyrelsen, måtte vi sande, at det heller ikke kunne blive til noget.

Der har derfor ikke været nogen aktivitet i gymnastikafdelingen siden september 2014.

Afslutningsvis må bestyrelsen desværre igen i år konstatere, at faldende medlemstal og dermed også faldende indtægter gør, at foreningens fremtid er noget usikker, men vi i bestyrelsen vil efter bedste evne forsøge at vende udviklingen.

Efter enkelte kommentarer og spørgsmål blev beretningen taget til efterretning.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

Det reviderede regnskab blev fremlagt.
Resultatet for 2014 er et minus på 33.482,25 kr. Der udbetales telefonpenge til bestyrelsesmedlemmer. Derudover får formand, kasserer og sekretær et beløb til kontorhold.
Børnefodbold giver underskud, men det har vi vurderet som OK.
Gymnastik har kostet en del, for instruktørerne skal have betaling, selvom holdene ikke bliver til noget.
Posten med børnebadminton skyldes, at der er børn, der spiller sammen med deres forældre.
Badminton er den eneste afdeling, der giver overskud.

Formuen er på godt 225.000 kr. Der er stadig penge til en række år med tilsvarende økonomi.

Regnskabet blev taget til efterretning.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag.

5. Valg af bestyrelsens medlemmer

På valg var:
Christina Søholm
Arne Knudsen

De blev genvalgt

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter
På valg var:
a Trine Sørensen
b Gerda Hedegaard

Begge blev genvalgt, dog med den bemærkning, at Gerda Hedegaard er førstesuppleant.

7. Valg af revisor
Den hidtidige revisor Tonny Nielsen har ikke ønsket at genopstille. Bestyrelsen foreslog derfor Gert Dejbjerg, som blev valgt.

8. Valg af revisorsuppleant
På valg var Ruth Jensen, som blev genvalgt.

9. Eventuelt
Intet at referere.

For referatet:
Henrik TheillDirigent:

_______________________________
Niels-Erik Hansen