LGF Generalforsamling 16.03.2016
 

 

Dagsorden:

1      Valg af dirigent og stemmetællere

2      Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3        Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

4      Bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter

5      Behandling af indkomne forslag

6      Valg af bestyrelsens medlemmer

På valg er:

a. Christel Olsen – modtager ikke genvalg

b. Tom Christensen – modtager ikke genvalg

c. Mads Larsen – modtager genvalg

d. Henrik Theill – modtager genvalg

7      Valg af to bestyrelsessuppleanter

På valg er:

a. Gerda Hedegaard

b. Trine Sørensen

8      Valg af revisor

På valg er:

a. Niels-Erik Hansen

9      Valg af revisorsuppleant

På valg er:

a. Ruth Jensen

10     Eventuelt

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Niels-Erik Hansen blev foreslået og valgt. Han konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

2. Bestyrelsens beretning

”Medlemstallet i vores forening var i 2015 49 (114 i 2014), der alle er fra badmintonafdelingen.

Der har desværre igen i den forgange år været en nedgang i medlemstallet – i år på mere end 50%, hvilket er meget utilfredsstillende. Den store nedgang kan blandt andet forklares i, at vi har været nødt til at indstille aktiviteterne i gymnastikafdelingen samt i børnefodboldafdelingen.

 

Fodboldafdelingen

Børnefodboldafdelingen startede op omkring 1. april 2015 – det viste sig dog hurtigt, at der ikke var nok deltagere til at opretholde holdet, og efter sommerferien blev det helt nedlagt.

 

Badmintonafdelingen

Badmintonafdelingen har således været den eneste afdeling i foreningen med aktivitet, men vi må desværre også her konstatere, at medlemstallet er faldende – i forhold til 2014 er medlemstallet faldet med ca. 33%.

Dette fald afspejler sig igen i år i, at der er mange ledige baner i hallen.

Fællestræningen om mandagen er rimeligt besøgt, og deltagerantallet ligger konstant på ca. 7-10 personer.

Der er klubhygge(stævne) lørdag den 19. marts 2016.

 

Gymnastik

Der har været nogen aktivitet i gymnastikafdelingen i 2015. Mulighederne for oprettelse af et mor/barn-gymnastikhold blev i foråret 2015 drøftet i bestyrelsen, og forskellige undersøgelser blev iværksat. Dette strandede imidlertid efter sommerferien, da vi fandt ud af, at Ømhuset også ville gøre dette.

 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at Ømhuset og aktiviteterne i Ømhuset har været i konkurrence med foreningen, hvilket har besværliggjort vores muligheder

 

Derudover har hallen været anvendt til gymnastik i form af seniorgymnastik under DGI, ligesom Sjov Motion bruger hallen til badminton. Dette er ikke aktiviteter, der giver udslag på vores medlemstal, men hallen bliver brugt, og vi håber, at det kan føre til nye aktiviteter og flere medlemmer i foreningen.

Som meddelt ved indkaldelse til generalforsamlingen har bestyrelsen dog besluttet, at det lave medlemstal i foreningen tilsiger, at bestyrelsen formindskes, og dette betyder at jeg, Christina og Tom udtræder af bestyrelsen.”

 

Efter enkelte kommentarer og spørgsmål blev beretningen taget til efterretning.

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

Det reviderede regnskab blev fremlagt.

Resultatet for 2015 var et minus på 31.320,48 kr.

Børnefodbold optrådte stadig med et lille underskud. Det skyldes, at der ikke blev opkrævet kontingent for 2015.

 

Badminton var den eneste afdeling, der gav overskud i 2015.

 

Formuen var ved udgangen af 2015 på lidt under 200.000 kr.

 

Der blev igen spurgt til honorering til bestyrelsen, ligesom der blev rejst tvivl om, hvorvidt disse oplysninger skal fremgå tydeligere af regnskabet.

Det blev aftalt, at den nye bestyrelse har til opgave at finde et niveau for åbenhed.

 

Regnskabet blev herefter taget til efterretning.

 

Der blev ikke fremlagt budget for 2016.

 

4. Bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter

Bestyrelsen præsenterede forslag til ændring af vedtægter og begrundede forslaget. Hensigten er at tillade en bestyrelse med færre medlemmer for at afspejle det lavere aktivitetsniveau.

 

På hjemmesiden er det pointeret, at bestyrelsen ønsker ændringen vedtaget til omgående ikrafttræden, således at det har effekt på de efterfølgende valg.

 

Ændringsforslaget blev vedtaget.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 

6. Valg af bestyrelsens medlemmer

På valg var:

Christen Olsen

Tom Christensen

Mads Larsen

Henrik Theill

 

Mads Larsen og Henrik Theill blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslog Gert Dejbjerg som nyt medlem af bestyrelsen. -Gert Dejbjerg blev nyvalgt.

 

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter

På valg var:

a. Trine Sørensen

b. Gerda Hedegaard

 

Begge blev genvalgt, dog med den bemærkning, at Gerda Hedegaard er førstesuppleant.

 

8. Valg af revisor

Niels-Erik Hansen blev genvalgt som revisor.

På grund af Gert Dejbjergs valg til bestyrelsen, foreslog bestyrelsen, at Ruth Jensen vælges som ny revisor.

Ruth Jensen blev valgt.

 

9. Valg af revisorsuppleant

På grund af Ruth Jensens valg som revisor, foreslog bestyrelsen Holger Philipsen som ny revisorsuppleant.

Holger Philipsen blev valgt.

 

10.  Eventuelt

Muligheden for indkøb/anskaffelse af en hjertestarter blev drøftet. Der var ikke entydig opbakning til ideen. Initiativtageren opfordres til at fremsætte konkret forslag til beslutning.

 

 

Intet yderligere at referere.

 

For referatet:

Henrik Theill

 

 

 

 

Dirigent:

 

 

_______________________________

Niels-Erik Hansen