LGF Generalforsamling 29.03.2017

 

 

Dagsorden:

1      Valg af dirigent og stemmetællere

2      Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3      Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

4      Bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter

5      Behandling af indkomne forslag

6      Valg af bestyrelsens medlemmer

På valg er:

a. Arne Knudsen – modtager genvalg

b. Henrik Theill – modtager genvalg

7      Valg af to bestyrelsessuppleanter

På valg er:

a. Gerda Hedegaard

b. Trine Sørensen

8      Valg af revisor

På valg er:

a. Ruth Jensen

9      Valg af revisorsuppleant

På valg er:

a. Holger Philipsen – modtager genvalg

10     Eventuelt

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Niels-Erik Hansen blev foreslået og valgt. Han konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

2. Bestyrelsens beretning (forkortet)

2016 var i mange henseender et turbulent år for Langvad Gymnastikforening.

I 2016 tog vi fat på nogle større ændringer. Bestyrelsen blev reduceret til 4 medlemmer, og der skulle vælges en ny kasserer. Gert blev ny kasserer, Arne blev næstformand og Mads blev formand for badminton. Den sidste post har Henrik så beklædt i det seneste år.

Set i forhold til aktiviteterne, tør jeg godt at sige, at det ikke er arbejdet i bestyrelsen, der har givet os grå hår!

Vi har i årets løb haft nogle udfordringer. Det er helt naturligt, at der er ting der lige skal pudses lidt af i et samarbejde, men jeg synes vi er kommet godt igennem året.

På grund af de nye vedtægter har vi været nødt til at ”trække” lod om, hvem der skulle være på valg i år. Arne er på valg, fordi det er 2 år siden, han blev valgt. Vi andre var alle på valg sidste år. Jeg trak det korteste strå i en lodtrækning, der ikke helt lever op til mulige regler herom.

Grundstammen i aktiviteterne i LGF er badminton, som det har været i mange år. Antallet af medlemmer er: 50 som er en 4 flere end sidste år.

Der er i årets løb etableret et indefodboldhold. For hallen og for gymnastikforeningen er det glædeligt. Det har givet omkring 12 nye medlemmer. Vi har stadig ”retten” til at disponere over hallen i den periode, skolen ikke anvender den. Der er ikke andre der indtil nu har gjort krav på tider.

Det er stadig sådan, at foreninger eller andre, der ønsker tider, skal møde op til et timefordelingsmøde i brugerrådet.

Brugerrådet består i øvrigt at de samme personer som sidder i LGFs bestyrelse.

Der har været forsøg på at etablere samarbejde med Ømhuset, men der er ikke kommet noget konkret ud af det endnu.

LGF er via brugerrådet repræsenteret i den bestyrelse, der administrerer kommunens haller. Jeg sidder på posten som konkret betyder 4 -6 møder om året + det løse. Det er spændende arbejde, men som de fleste andre steder (i kommunal sammenhæng) handler det om at få færre penge til at strække længere.

Produktionsskolen har vi ikke haft meget med at gøre. De har deres tider, og vi har vores. Enkelte gange kolliderer det, men det har vi været vant til, også mens der var almindelig skole.

Skolen bad om lov til at rydde den første del af redskabsrummet for at kunne etablere et motionsrum.

Det har vi sagt ja til. Om det var brugerrådet eller LGFs bestyrelse eller lidt af hver, ved jeg ikke. Vi blev i hvert fald stillet i udsigt, at LGFs medlemmer også kunne få lov at benytte rummet. Der udestår at få lavet en aftale med skolen om, hvordan vi gør det og tidspunkter og den slags.

Der er en anden forening der bruger hallen. Det er sjov motion, som spiller badminton. Det er noget, der sker efter aftale direkte med skolen, for det foregår i den tid, hvor skolen disponerer over hallen.

Vi har undertiden oplevet problemer eller udfordringer med rengøring, lys og varme i hallen.

Vi prøver at kontakte haladministrationen, når det opstår, og det er da blevet løst.

I den forløbne periode er halgulvet blevet repareret. En knækket stav og/eller understøtning er repareret.  Jeg synes arbejdet er udført OK. Der udestår stadig at få repareret/udskiftet nødudgangene.

Jeg håber, at foreningen kan fortsætte et stykke tid endnu og på den måde sikre, at vores medlemmer kan bruge hallen som stedet for motion og hygge.

 

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

Det reviderede regnskab blev fremlagt.

Resultatet for 2016 var et minus på 11.990 kr.

 

Badminton var den eneste afdeling, der gav overskud i 2016.

 

Formuen var ved udgangen af 2016 på lidt under 200.000 kr.

 

Der var enkelte opklarende spørgsmål til regnskabet.

 

Regnskabet blev taget til efterretning.

 

Der blev ikke fremlagt budget for 2017.

 

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 

5. Valg af bestyrelsens medlemmer

På valg var:

Arne Knudsen

Henrik Theill

 

Arne Knudsen og Henrik Theill blev genvalgt.

 

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter

På valg var:

a. Trine Sørensen

b. Gerda Hedegaard

 

Begge blev genvalgt. Gerda Hedegaard er førstesuppleant.

 

7. Valg af revisor

På valg var Ruth Jensen.

 

Ruth Jensen blev genvalgt som revisor.

 

8. Valg af revisorsuppleant

Holger Philipsen blev genvalgt.

 

9.  Eventuelt

Intet at referere.

 

 

For referatet:

Henrik Theill

 

 

Dirigent:

 

_______________________________

Niels-Erik Hansen