LGF Generalforsamling 14.03.2018

 

 

 

Dagsorden:

1      Valg af dirigent og stemmetællere

2      Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3        Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

4      Bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter

5      Behandling af indkomne forslag

6      Valg af bestyrelsens medlemmer

På valg er:

a. Mads Larsen – modtager ikke genvalg

b. Gert Dejbjerg– modtager ikke genvalg

7      Valg af to bestyrelsessuppleanter

På valg er:

a. Gerda Hedegaard – modtager ikke genvalg

b. Trine Sørensen

8      Valg af revisor

På valg er:

a. Ruth Jensen – modtager ikke genvalg

9      Valg af revisorsuppleant

På valg er:

a. Holger Philipsen

10     Eventuelt

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 

    Niels-Erik Hansen blev foreslået og valgt. Han konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

2. Bestyrelsens beretning (forkortet)

 

2017 har været et roligt år for Langvad Gymnastikforening.

Vi bliver vi desværre færre og færre medlemmer. Vi har forsøgt med initiativer, men de er ikke blevet til noget.

Vi kunne vælge at reducere vores udgifter, vi kunne hverve flere medlemmer eller vi kunne sætte kontingentet op – eller kombinere de 3 muligheder.

Vi har reduceret antallet bestyrelsesmedlemmer, gennemført yderligere reduktion af udgifter og regulering af brugerbetaling i visse sammenhænge og det bærer frugt.

Vi konstituerede os efter generalforsamlingen på samen måde som året før. Gert fortsatte som kasserer, Arne som næstformand og Mads som formand for badminton. Og jeg fortsatte som formand. Vi har holdt en række møder i årets løb. Der har ikke været de helt store sager at tage sig af. Det er også blevet til nogle korte uformelle møder undervejs.

Grundstammen i aktiviteterne i LGF er badminton som det har været i mange år. Antallet af medlemmer er: 48 som er 2 færre end sidste år.

Der er fortsat et inde-fodboldhold. For hallen og for gymnastikforeningen er det glædeligt. Det har givet omkring 12 nye medlemmer.

Vi har stadig ”retten” til at disponere over hallen i den periode skolen ikke anvender den. Der er ikke andre der indtil nu har gjort krav på tider.

Der har været kontakt med omkringliggende foreninger om mulighed for udnytte nogle af vores ledige tider. Der har indtil i år ikke været nogen.

Der har i årets løb været optræk til at Ømhuset og Langvad Gymnastikforening skulle nærme sig hinanden, men det ser ikke ud til at kunne lykkes.

LGF er fortsat repræsenteret i den bestyrelse der administrerer kommunens haller. Formanden sidder på posten som konkret betyder 4 -6 møder om året + det løse. Det er spændende arbejde, men som de fleste andre steder (i kommunal sammenhæng) handler det om at få færre penge til at strække længere.

Der er en anden forening der bruger hallen. Det er sjov motion som spiller badminton. Det er noget der sker efter aftale direkte med skolen, for det foregår i den tid hvor skolen disponerer over hallen.

Vi har undertiden oplevet problemer eller udfordringer med rengøring, lys og varme i hallen. Når vi har kontaktet haladministrationen er da som regel blevet løst.

I den forløbne periode er sat nye nødudgange i hallen. Der er desuden er der som en tilsyneladende meget lille ting monteret væltesikring på målene. Der udestår stadig en række ting. Blandt andet udluftningsristene ved radiatorerne.

Vi skal sikre at vi kan fortsætte som selvstændig forening. Det kunne være rart at have nogle flere strenge at spille på - som flere aktiviteter. Vi er sårbare som det ser ud nu.

Der træder en persondataforordning i kraft om snart. Den påvirker også os. Det mærker medlemmerne nok ikke så meget til.

Vi håber LGF kan fortsætte et stykke tid endnu og på den måde sikre, at vores medlemmer kan bruge hallen som stedet for motion og hygge – og andre aktiviteter er mere end velkomne.

 

Beretningen blev efter få kommentarer og opklarende spørgsmål taget til efterretning.

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

 

Det reviderede regnskab blev fremlagt.

Resultatet for 2017 var et overskud på 4.975 kr.

 

Badminton var også den eneste afdeling der gav overskud i 2017.

 

Formuen var ved udgangen af 2017 på lidt over 200.000 kr.

 

Der var enkelte opklarende spørgsmål til regnskabet.

 

Regnskabet blev taget til efterretning.

 

Der blev ikke fremlagt budget for 2018.

 

4. Behandling af indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 

5. Valg af bestyrelsens medlemmer

 

På valg var:

Mads Larsen

Gert Dejbjerg

 

De ønskede ikke genvalg.

Der blev ikke foreslået andre kandidater. Valget kunne derfor ikke gennemføres.

Det blev aftalt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 26. april 2018 kl. 19 i klubhuset.

 

Generalforsamlingen blev herefter suspenderet.

 

 

For referatet:

Henrik Theill

 

 

Dirigent:

 

_______________________________

Niels-Erik Hansen