LGF Generalforsamling, 27. marts 2019.

 

 

Dagsorden:

1      Valg af dirigent og stemmetællere

2      Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3        Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

4      Behandling af indkomne forslag

5      Valg af bestyrelsens medlemmer

På valg er:

a. Arne Knudsen – modtager genvalg

b. Henrik Theill – modtager genvalg

6      Valg af to bestyrelsessuppleanter

På valg er:

a. b. Trine Sørensen

7      Valg af revisor

På valg er:

a. Niels-Erik Hansen– modtager genvalg

8      Valg af revisorsuppleant

På valg er:

a. Kristian Gravesen – modtager genvalg

9      Eventuelt

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 

Niels-Erik Hansen blev foreslået og valgt. Han konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

2. Bestyrelsens beretning (forkortet)

 

”2018 har været et roligt år for Langvad Gymnastikforening.

Vi var nødt til at holde en ekstraordinær generalforsamling for at kunne vælge en bestyrelse.

Vi bliver ikke desværre færre og færre medlemmer. Der er kun tilgang af få medlemmer, og der forsvinder også nogle.

Udtrykt mere dramatisk kan vi skimte afgrunden i det fjerne.

Vi er fortsat med at holde udgifterne i ro og synes ikke, vi ekstravagerer. Bestyrelsen modtager telefonpenge, som man kalder et sådant vederlag. Vi har fået lidt at spise til nogle af bestyrelsesmøderne.

Vi konstituerede os efter generalforsamlingen med Max som kasserer, Henning som ansvarlig for badminton og Arne som næstformand. Henrik Theill fortsatte som formand. Der har ikke været de helt store sager at tage sig af. Største udfordringer har været ønsker fra Lejre Idrætsforening og andre, der er blevet hjemløse som følge af salg af den gamle skole i Allerslev og ombygning af Lejrehallen.

Vi har nu fået en del flere aktiviteter i hal og klubhus. Det drejer sig om badminton, bordtennis, gymnastik samt fodbold. Alle har ”søgt” om at få lov til at bruge de tider, vi ikke selv benytter. Vi har kun i meget begrænset omfang måttet ændre noget.

Grundstammen i aktiviteterne i LGF er badminton, som det har været i mange år. Antallet af medlemmer er 48, som er 2 færre end sidste år.

Indefodboldholdet kunne ikke stille folk nok til at få tilstrækkeligt ud af træningen, så de er der ikke. Det var det, der blev grundlaget for, at der spilles bordtennis om torsdagen fra kl. 20.

Vi fastholder stadig ”retten” til at disponere over hallen i den periode, skolen ikke anvender den. Det betyder, at det er os der har de fleste tider, men at vi låner dem ud til andre udøvere.

De seneste år har Brugerrådet bestået af de samme personer som sidder i LGFs bestyrelse. Der var ikke andre, der viste interesse for at deltage. En af brugerrådets opgaver er at sikre fordeling af tider i hallen til de foreninger, der er interesserede.

Vi har i det forløbne år ikke været i kontakt med Ømhuset.

Vi blev for et par år siden spurgt, om vi kunne medvirke til at holde en Danseaften arrangeret af DGI her i Glimhallen. Det lød spændende, og vi sagde ja. Der blev spist og hygget i klubhuset og danset i hallen. Vores rolle i arrangementet har været meget lille. Der har været købt øl, vand og vin, men det har ikke været nogen guldgrube. Det er reserveret tid hallen til Danseaften igen i år. Det bliver den 30. august.

LGF er fortsat repræsenteret i den bestyrelse, der administrerer kommunens haller.

Vi har fortsat udfordringer med rengøring, lys og varme i hallen. Vi prøver at kontakte haladministrationen, når det opstår, og mange af tingene er blevet løst.

Hallen og nu også klubhuset er blevet gennemgået for fejl og mangler. I første omgang for igen at få et overblik over, hvad der skal laves. Senere skal der så prioriteres. Blandt andet udluftningsristene ved radiatorerne og en bedre styring af varmen. Vi ved ikke, hvornår det bliver løst.

Der er masser af udfordringer i 2019 også.

Lejre Kommune har en vision om, at endnu flere borgere skal bevæge sig, gerne i fællesskab med andre. Det giver øget livskvalitet og forebygger sygdom. Derfor har DGI (Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DIF (Dansk Idræts Forbund) udvalgt Lejre som visionskommune for initiativet ’Bevæg dig for livet’.

Det giver helt sikkert en afsmittende effekt på gymnastik- og idrætsforeninger, men omfanget kan vi ikke vurdere. 

Bestyrelsen ønsker at sikre, at vi kan fortsætte som selvstændig forening. Det kunne være rart at have nogle flere strenge at spille på - som flere aktiviteter. Vi er sårbare, som det ser ud nu.

Vi håber LGF kan fortsætte et stykke tid endnu og på den måde sikre, at vores medlemmer kan bruge hallen som stedet for motion og hygge – og andre aktiviteter er mere end velkomne.”

 

Beretningen blev efter få kommentarer og opklarende spørgsmål taget til efterretning.

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

 

Det reviderede regnskab blev fremlagt.

Resultatet for 2018 var et underskud på 1.881 kr.

 

Badminton var også den eneste afdeling der gav overskud i 2018.

 

Formuen var ved udgangen af 2018 på lidt over 200.000 kr.

 

Der var enkelte opklarende spørgsmål til regnskabet.

 

Regnskabet blev taget til efterretning.

 

Der blev ikke fremlagt budget for 2019.

 

4. Behandling af indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 

5. Valg af bestyrelsens medlemmer

 

På valg var:

Arne Knudsen

Henrik Theill

 

De modtog genvalg.

 

6. Valg af bestyrelsessuppleanter

Medlem af bestyrelsen, Henning Jægerfelt, har umiddelbart før generalforsamlingen bedt sig fritaget for denne post. Trine Sørensen er derfor indtrådt i bestyrelsen i hans sted.

 

Trines mandat blev bekræftet af generalforsamlingen. Hun indtræder i Henning sted for foreløbig 1 år.

 

Kristian Gravesen blev valgt som suppleant.

 

7. Valg af revisor

Niels-Erik Hansen blev genvalgt.

 

8. valg af revisorsuppleant

Kristian Gravesen blev genvalgt.

 

9. Eventuelt

Intet at referere.

 

 

For referatet:

Henrik Theill

 

 

 

 

Dirigent:

 

 

_______________________________

Niels-Erik Hansen