Ekstraordinær generalforsamling, 19. september 2007     

Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling var, at der på den ordinære generalforsamling den 14. marts 2007 ikke blev valgt det antal medlemmer til bestyrelsen, som vedtægterne foreskriver.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent og stemmetællere
2 Behandling bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne
3 Valg af bestyrelsens medlem
4 Valg af en bestyrelsessuppleant
5 Eventuelle indkomne forslag
6 Eventuelt

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels-Erik Hansen, der blev valgt.

Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

2. Behandling af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne


Bestyrelsen begrundede forslagene, som det også er sket i klubbladet.

Forslagene:

 

Forslag til ny formulering af §6:

§6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering i en lokal avis og ved opslag i klubhus og spillesteder. Forslag, der øn­skes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres i klubhus og spillesteder senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 16 år: For medlemmer under 16 år har en forældre/værge pr. familie stemmeret. Stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstem­ning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eks­klusion § 5, vedtægtsændringer § 10 og foreningens ophør § 11. ”Blanke" stem­mer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldig afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker det. Dirigenten underskriver referatet.

 

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt bud­get for det kommende år
4. Behandling af indkomne forslag
5. VaIg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. I lige år vælges 4, i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer af gangen.

Generalforsamlingen kan godkende, at bestyrelsen i perioden frem til næste generalforsamling kan bestå af 6 eller 5 medlemmer.

 

Revisor vælges for to år. Der vælges en revisor hvert år. Revisorsuppleanter vælges for et år af gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for et år af gangen. Suppleanter der indtræder i bestyrelsen i en valgperiode, følger bestyrelsesmedlemmets valgperiode.

Forslag til ny formulering af §7

§7 Bestyrelsen - valg

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden og godkendt. Foreningen tegnes af formanden, eller et flertal af bestyrelsens medlemmer.

Formanden og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.

Ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.

Begge ændringsforslag blev vedtaget enstemmigt.

3. Valg af bestyrelsens medlem

På baggrund af de netop vedtagne ændringer af vedtægterne, godkendtes at bestyrelsen frem til næste generalforsamling består af 6 medlemmer. Der var således ikke behov for nyvalg.

4. Valg af en bestyrelsessuppleant

Mads Larsen blev valgt på den ordinære generalforsamling.

Trine Sørensen blev nyvalgt som suppleant.

5. Eventuelle indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer.

6. Eventuelt

 Intet at referere. 

For referatet

Henrik Theill

  

Niels-Erik Hansen

Dirigent