Skip to content

Velkommen


Velkommen til Langvad Gymnastikforenings hjemmeside.

LGF holder til på Glim Skole, dels i hallen og dels i klubhuset.

Du vil under menuerne kunne finde nyheder, nyttige oplysninger, oversigt over bestyrelsen samt referater fra tidligere generalforsamlinger. Foreningens vedtægter er også tilgængelige.

Generalforsamling

Generalforsamling 2021, der blevet udskudt på grund af Covid-19, afholdes onsdag den 13. oktober 2021, kl. 19.00 i klubhuset.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse, samt budget for det kommende år
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  1. Arne Knudsen - modtager genvalg
  2. Henrik Theill - modtager genvalg
   Der skal derudover vælges et bestyrelsesmedlem mere, idet Max Ochwat ønsker at fratræde posten.
 6. Valg af 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter
  På valg er:
  1. Kristian Gravesen - modtager genvalg
 7. Valg af revisor
  På valg er
  1. Niels-Erik Hansen - modtager genvalg
 8. Valg af revisorsuppleant
  På valg er
  1. Kristian Gravesen - modtager genvalg
 9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, hvilket vil sige onsdag den 29. september 2021.

Den detaljerede dagsorden vil kunne ses på foreningens hjemmeside umiddelbart før generalforsamlingen.

Der vil som sædvanlig være mulighed for deltage i fællesspisning efter generalforsamlingen. Af hensyn til indkøb m.m. bedes man tilmelde sig denne del af arrangementet senest fredag den 8. oktober. Det kan ske ved at sende en mail til forening@langvad-gf.dk.

Bestyrelsen