Skip to content

Velkommen


Velkommen til Langvad Gymnastikforenings hjemmeside.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Langvad Gymnastikforening.

Den afholdes onsdag den 22. marts 2023 kl. 19 i klubhuset ved Glimhallen.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab for 2022 til godkendelse, samt budget for det kommende år
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg er:
   Arne Bo Knudsen - modtager genvalg
   Henrik Theill - modtager genvalg
 6. Valg af 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter
  1. På valg er:
   Kristian Gravesen - modtager genvalg
 7. Valg af revisor
  1. På valg er
   Niels Christoffersen - modtager genvalg
 8. Valg af revisorsuppleant
  1. På valg er
   Kristian Gravesen - modtager genvalg
 9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, hvilket vil sige onsdag den 8. marts 2023.

Dagsorden vil desuden kunne ses på foreningens hjemmeside www.langvad-gf.dk.

Der vil som sædvanlig være mulighed for deltage i fællesspisning efter generalforsamlingen. Af hensyn til indkøb m.m. bedes man tilmelde sig denne del af arrangementet senest fredag den 17. marts 2023. Det kan ske ved at sende en mail til forening@langvad-gf.dk

Bestyrelsen